green Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Mathématiques (Dublette)

Verlag: Université Paul Sabatier, Toulouse
ISSN: 0240-2955 (elektronisch), 0240-2963 (gedruckt)
ZDB-Nummer: 2196075-6
Fachgruppen: Mathematik
Schlagworte: Allgemeine mathematische Zeitschriften
Homepage: http://afst.cedram.org/?lang=fr , http://afst.cedram.org/?lang=en
erste Volltextausgabe: (1887)
Erscheinungform: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos