green Mathématiques et Sciences Humaines (2000-)

Verlag: Centre d'analyse et de mathématique sociales de l'EHESS ; Revues.org
ISSN: 1950-6821 (elektronisch), 0987-6936 (gedruckt)
ZDB-Nummer: 2241268-2
Fachgruppen: Mathematik
Schlagworte: Mathematik und Gesellschaft
Homepage: http://msh.revues.org/
erste Volltextausgabe: , 149 (2000)
Erscheinungform: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Ältere Ausgaben im NUMDAM-Projekt retrodigitalisiert.