green Séminaire Samuel. Algèbre Commutative

Verlag: École Normale Supérieure de Jeunes Filles ; Secrétariat mathématique, Paris ; NUMDAM
ZDB-Nummer: 2392900-5
Fachgruppen: Mathematik
Schlagworte: Algebra
Homepage: http://www.numdam.org/journals/SAC
erste Volltextausgabe: Vol. 1 (1966)
letzte Volltextausgabe: Vol. 2 (1968)
Erscheinungform: retrodigitalisiert
Kosten: kostenlos